Cung cấp giấy phục vụ công tác tại cơ quan KBNN Quảng Ngãi

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp giấy phục vụ công tác tại cơ quan KBNN Quảng Ngãi.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0553 819868; Fax: 0553 822778.

2. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp giấy phục vụ công tác tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 362/QĐ-KBQN ngày 04/8/2016 do ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

4. Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

5. Tổng mức dự toán mua sắm: 32.550.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: VNĐ.

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói 02/2016

Cung cấp giấy phục vụ công tác tại cơ quan KBNN

Quảng Ngãi

32.550.000

KPTX năm 2016 do KBNN cấp

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 8 năm 2016

Trọn gói

05 ngày

Tổng giá gói thầu

32.550.000

(eFinance)