Cung cấp giấy vệ sinh cho Cơ quan Bộ Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu Cung cấp giấy vệ sinh cho Cơ quan Bộ Tài chính.

- Bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Cung cấp giấy vệ sinh cho Cơ quan Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian phát HSMT: Từ 08 giờ, ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2015.

- Địa điểm phát HSMT: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- HSMT: 1.000.000 đồng/HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.        

- Thời điểm hết hạn nộp HSMT: 09 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2015.

- Đảm bảo dự thầu: 6.000.000 đồng.

- HSDT sẽ được mở vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại Bộ Tài chính.

(eFinance)