Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm cho Trung tâm phân tích

(eFinance Online) - Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - chi nhánh Hải Phòng thông báo mời thầu Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm cho Trung tâm phân tích...

1. Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm cho Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Hải Phòng.

- Giá gói thầu: 625.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm cho Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại Hải Phòng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước hay quốc tế Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 gói thầu, đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - chi nhánh Hải Phòng (Số 22 Điện Biên Phủ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), số điện thoại: 0316.585.999.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 9.375.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 9.375.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)