Cung cấp Huy hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu Cung cấp Huy hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính.

- Bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Cung cấp Huy hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian phát HSMT: Từ 08 giờ, ngày      tháng 6 năm 2015 đến trước 10 giờ, ngày     tháng 7 năm 2015.

- Địa điểm phát HSMT: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.20) - Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

- HSMT: 1.000.000 đồng/HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.20) - Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

- Thời điểm hết hạn nộp HSMT: 10 giờ, ngày     tháng 7 năm 2015.

- Đảm bảo dự thầu: 6.000.000 đồng.

- HSDT sẽ được mở vào 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày     tháng 7 năm 2015, tại Bộ Tài chính.

(eFinance)