Cung cấp, lắp đặt giá tài liệu di động tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu "Cung cấp, lắp đặt giá tài liệu di động tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính".

- Tên Bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt giá tài liệu di động tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2015 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18) Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn).

- Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18) Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ dự thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Đảm bảo dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 6 năm 2015, tại Bộ Tài chính.

(eFinance)