Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động cho trụ sở làm việc

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động cho trụ sở làm việc Chi cục Thuế Thị xã Hồng Ngự, Chi cục Thuế huyện Tháp Mười, Chi cục Thuế huyện Lấp Vò".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động cho trụ sở làm việc Chi cục Thuế Thị xã Hồng Ngự, Chi cục Thuế huyện Tháp Mười, Chi cục Thuế huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) theo hình thức thư bảo lãnh của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tiền mặt và được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2015.

Thông báo này thay thế thông báo số 2008/TB-CT ngày 14/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước theo Luật đấu thầu đối với gói thầu: Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động cho trụ sở làm việc Chi cục Thuế Thị xã Hồng Ngự, Chi cục Thuế huyện Tháp Mười, Chi cục Thuế huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị quý cơ quan đăng tải thông tin này lên Trang điện tử, Website Bộ Tài chính.

(eFinance)