Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Báo động, báo cháy và chữa cháy

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Báo động, báo cháy và chữa cháy.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0553.819.868; Fax: 0553.822.778.

2. Tên hạng mục: Hệ thống Báo động, báo cháy và chữa cháy, thuộc dự án: Xây dựng trụ sở KBNN Trà Bồng - Quảng Ngãi.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 385/QĐ-KBQN ngày 15/8/2016 do ông Nguyễn Lự, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

4. Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

5. Tổng mức đầu tư của công trình: 213.181.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổ chức, cá nhân giám sát

1

Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Báo động, báo cháy và chữa cháy

211.681.000đ

Quỹ PTHĐN KBNN cấp

Chỉ định thầu

rút gọn

Tháng 8 năm 2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổ Thẩm định Đấu thầu theo QĐ số 237/QĐ-KBQN ngày 06/7/2015; Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Thanh (Tổ trưởng); Địa chỉ: KBNN Quảng Ngãi 172 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Điện thoại: 0553.821.091

Tổng giá trị gói thầu

211.681.000đ

(eFinance)