Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét và tiếp đất cho các Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn mời thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét và tiếp đất cho các Chi cục Thuế huyện: Bạch Thông, Ngân Sơn và Na Rì".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét và tiếp đất cho các Chi cục Thuế huyện: Bạch Thông, Ngân Sơn và Na Rì trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

- Tên dự án: Hệ thống chống sét lan truyền.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 18 tháng 6 năm 2015 đến trước 09 giờ 15 phút ngày 25 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02813 871 629. Số fax: 02813 878 954.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 15 phút, ngày 25tháng 6 năm 2015 tại Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn chậm nhất trước 09 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2014.

- Hồ sơ đề xuất được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2015 tại Phòng họp tầng 2 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

(eFinance)