Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy

(eFinance Online) - Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc Tổng cục Thuế mời thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy.
 
 
 
 
 

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: Số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3972.8618 - 04.3972.8619; Fax: 04.3972.8616.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy.

  - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy công trình xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) và phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, vốn ngành theo cơ chế đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng của Tổng cục Thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 9 tháng 9 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT:

- Ban QLDA xây dựng trụ sở làm việc Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (phòng 301).

- Điện thoại: 04.3972.8619; Fax: 04.3972.8616.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 480.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 180 ngày, kể từ ngày đóng thầu.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30’, ngày 30 tháng 9 năm 2016.

(eFinance)