Cung cấp, lắp đặt kệ kho lưu trữ năm 2015

Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh mời thầu "Cung cấp, lắp đặt kệ kho lưu trữ năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt kệ kho lưu trữ năm 2015.

- Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt kệ kho lưu trữ năm 2015.

- Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động ngành nguồn thu sự nghiệp do Kho bạc Nhà nước cấp năm 2015.

- Hình thức đấu thầu và phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng (500.000 đồng/01 bộ): từ 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2015 (Trong giờ hành chính).

Địa chỉ bán Hồ sơ yêu cầu: Phòng Hành chính - Quản trị (Lầu 1) - Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; Điện thoại: 08.39151021; Fax: 08.39151060.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất (báo giá): Phòng Hành chính - Quản trị (Lầu 1), Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Điện thoại:  08.39151021; Fax 08.39151060.

Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)