Cung cấp lắp đặt màn sáo dọc hệ thống cửa cho trụ sở làm việc mới

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Cung cấp lắp đặt màn sáo dọc hệ thống cửa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, Chi cục Thuế huyện Tam Nông, Chi cục Thuế huyện Thanh Bình".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt màn sáo dọc hệ thống cửa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, Chi cục Thuế huyện Tam Nông, Chi cục Thuế huyện Thanh Bình (Lần 2). Số lượng 882,01m2.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 08 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 08 năm 2015.

(eFinance)