Cung cấp lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

Kho bạc Nhà nước Hà Nội mời thầu "Cung cấp lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ".

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2016.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 8 giờ ngày 29/01/2016 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 04/02/2016.

- Địa chỉ phát hành: Phòng Quản trị - Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Số điện thoại: 04.39336454; fax 04.38243115.

- Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 17 giờ 00 ngày 04/02/2016 tại phòng Quản Trị - Kho bạc Nhà nước Hà Nội - Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(eFinance)