Cung cấp, lắp đặt máy photocopy kỹ thuật số cho cơ quan Bộ Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu "Cung cấp, lắp đặt máy photocopy kỹ thuật số cho cơ quan Bộ Tài chính".

- Tên Bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy photocopy kỹ thuật số cho cơ quan Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát bản yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2015.

- Địa điểm phát bản yêu cầu báo giá: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- Bản yêu cầu báo giá: Phát hành miễn phí.

- Địa chỉ nhận hồ sơ chào hàng: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- Thời điểm hết hạn nộp báo giá chào hàng cạnh tranh: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2015.

- Báo giá chào hàng cạnh tranh sẽ được mở vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 5 năm 2015, tại Bộ Tài chính.

(eFinance)