Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng thực hành

(eFinance Online) - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh mời thầu Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng thực hành.

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Địa chỉ: Trưng trắc - Văn lâm - Hưng yên.

Điện thoại/fax/email: 0436590468.

Mã số thuế:

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng thực hành” trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 46 bộ máy tính để bàn trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày liên tục kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự toán mua sắm tăng cường cơ sở vật chất năm 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08h 00’, ngày 19 tháng 7 năm 2016 đến trước 14h 00’, ngày 27 tháng 7 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản trị thiết bị trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng.

10. Hình thức đảm bảo dự thầu: Bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 27 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)