Cung cấp lắp đặt nội thất đồ gỗ cho Cục Thuế tỉnh Nam Định

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Nam Định mời thầu Cung cấp lắp đặt nội thất đồ gỗ cho Cục Thuế tỉnh Nam Định và Chi cục Thuế các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thuỷ.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Địa chỉ: Số 5 đường Trần Thánh Tông – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định.

Điện thoại & Fax: 0350.3848768.

Mã số thuế: 0600145310.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt nội thất đồ gỗ cho Cục Thuế tỉnh Nam Định và Chi cục Thuế các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thuỷ.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hoá.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt nội thất đồ gỗ là bàn, ghế, tủ cho Cục Thuế tỉnh Nam Định và Chi cục Thuế các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thuỷ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2016 đến trước 08 giờ ngày 06 tháng 6 năm 2016 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Nam Định (Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ), Số 5 đường Trần Thánh Tông – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0350. 3848768; Fax: 0350.3848768.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 18.250.000 đồng (Mười tám triệu hai trăm năm mưoi nghìn đồng) Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 06 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 06 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)