Cung cấp lắp đặt thiết bị chống trộm kho ấn chỉ cho Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Nam Định mời thầu "Cung cấp lắp đặt thiết bị chống trộm kho ấn chỉ cho Chi cục Thuế các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị chống trộm kho ấn chỉ cho Chi cục Thuế các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực và thành phố Nam Định thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định.

- Tên Dự án: Mua sắm tài sản, hiện đại hoá trang thiết bị năm 2015 phục vụ công tác chuyên môn ngành thuế.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2014 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Nam Định, số 5 đường Trần Thánh Tông - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0350.3848768; Fax: 0350.3848768.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Nam Định, số 5 đường Trần Thánh Tông - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định.

Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Nam Định, số 5 đường Trần Thánh Tông - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định.

(eFinance)