Cung cấp lắp đặt thiết bị điện - điện tử

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang mời thầu "Cung cấp lắp đặt thiết bị điện - điện tử".

- Tên Bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị điện - điện tử từ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 thuộc Cục thuế tỉnh Đồng Nai (lần 2).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế cấp.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8h00 ngày 24 tháng 07 năm 2015 đến 09h00 ngày 30 tháng  07 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. SĐT: 0613.847.179.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng.

- Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn). Đồng tiền dự thầu: Việt Nam đồng. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 h00 giờ, 30 tháng 07 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

(eFinance)