Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp và đường dây

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn mời thầu "Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp và đường dây".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp và đường dây.

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2015 đến ngày 21 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính quản trị, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Số 3, ngõ 9, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.   

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 2015 tại Phòng Hành chính quản trị, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; Số 3, ngõ 9, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

(eFinance)