Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

- Địa chỉ: số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 038 3 844 428 - Fax: 038 8 601 909.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 355/QĐ-CDTNT ngày 27/6/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (tại Phụ lục đính kèm).

PHỤ LỤC:
(Kèm theo Phiếu thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 542/CDTNT-KTBQ ngày 27/6/2016 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh) 

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1.

Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

465.500.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng canh tranh trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Phát hành HSMT: từ 30/6/2016 .

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 07/7/2016.

- Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 07/7/2016.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 30/8/2016

(eFinance)