Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn mời thầu Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

Địa chỉ: Số 16 - Đường Lê Đại Hành - Phường Hưng Thành - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện Thoại: 0273874252 - Fax: 0273874959.

Mã số thuế: 5000780408.

Đề nghị báo đấu thầu, Website của Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/9/2016.

2. Tên dự án tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm tài sản đặc thù 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian Phát hành HSYC: Từ 8 giờ ngày 08/7/2016 đến trước 10 giờ ngày 18/7/2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Số 16 - Đường Lê Đại Hành - Phường Hưng Thành - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo lãnh: Bằng hình thức thư bão lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10h giờ 00 phút ngày 18/7/2016.

11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 10 giờ 30 phút ngày 18/7/2016.

(eFinance)