Cung cấp máy photocopy năm 2015 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Cung cấp máy photocopy năm 2015 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing".

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Tên gói thầu: “Cung cấp máy photocopy năm 2015 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trường.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 19/3/2015 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 26/3/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 26/3/2015 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 26/3/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 26/3/2015 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

(eFinance)