Cung cấp mực in cho Văn phòng Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc

(eFinance Online) - Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp mời thầu Cung cấp mực in cho Văn phòng Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc.

Tên bên mời thầu: Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 122, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673.861516 - Fax 067.3861516.

Mã số thuế: 1400295328-002.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp mực in cho Văn phòng Chi cục Thuế thành phố Sa Đéc.

Nội dung chính của gói thầu: Mua mực in thuộc dự toán mua sắm năm 2016.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 00, ngày 03 tháng 8 năm 2016 đến trước 16 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Số 122, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067-361516 - Fax 067-3861516.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 300.000 đồng. (Ba trăm ngàn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 600.000 đồng (Sáu trăm ngàn đồng), hình thức: tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

11.Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)