Cung cấp phần mềm hệ thống thực hành ngân hàng

(eFinance Online) - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh mời thầu Cung cấp phần mềm hệ thống thực hành ngân hàng.

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Địa chỉ: Trưng trắc - Văn lâm - Hưng yên.

Điện thoại/fax/email: 0436590468.

Mã số thuế:

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Cung cấp phần mềm hệ thống thực hành ngân hàng” trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp phần mềm hệ thống thực hành ngân hàng trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày liên tục kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 14h 00’, ngày 29 tháng 7 năm 2016 đến trước 14h 00’, ngày 04 tháng 8 năm 2016.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản trị thiết bị trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 04 tháng 8 năm 2016.

8. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 04 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)