Cung cấp tài sản phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc mời thầu Cung cấp tài sản phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

1. Tên gói thầu: Cung cấp tài sản phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.    

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: số 19 Mạc Đăng Doanh - Dương Kinh - Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588; Fax: 0313.747179.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị: 6.300.000 đồng (Sáu triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Hình thức bảo lãnh: nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)