Cung cấp tài sản phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp tài sản phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: số 19 Mạc Đăng Doanh - Dương Kinh - Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588; Fax: 0313.747179.

2. Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 264/QĐ-CDTĐB ngày 30/6/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Cung cấp tài sản phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia

 

630.000.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Phát hành HSYC: Từ ngày 06/7/2016.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 13/7/2016.

- Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 13/7/2016

Hợp đồng trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)