Cung cấp thang nâng 12m

(eFinance Online) - Trường Đại học Tài chính - Kế toán mời thầu Cung cấp thang nâng 12m.

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Địa chỉ: Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 055 3845601; Fax: 055 3845717.

Mã số thuế: 4300401923.

Trường Đại học Tài chính - Kế toán (Bộ Tài chính) xin đăng thông báo mời thầu trên trang thông tin điện tử với nội dung dưới đây:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thang nâng 12m.

Nội dung chính của gói thầu: Mua thang nâng 12m.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn năm 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2016 đến trước 9 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Báo đấu thầu (theo hình thức đấu thầu qua mạng) và Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (ĐT: 055 3845598).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành).

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 25 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)