Cung cấp thiết bị tin học

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp thiết bị tin học.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.855466 /0393.588.467.

2. Tên dự toán: Mua sắm thiết bị tin học.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 440/QĐ-HQHT ngày 08/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tổng mức đầu tư: 37.950.000 VNĐ.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp thiết bị tin học

37.950.000

Ngân sách NN năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 7/2016

Trọn gói

10 ngày

Tổng giá gói thầu

37.950.000

Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng

(eFinance)