Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Cục thuế tỉnh Hải Dương mời thầu "Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí".

- Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Hải Dương.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Hải Dương (Sửa chữa Trụ sở văn phòng Cục Thuế cũ để bàn giao cho Chi cục Thuế thành phố Hải Dương).

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2015 đến trước 09giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMTTrụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hải Dương - Khu 10 đại lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 03203 891237. Fax: 03203 891758.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Hội trường tầng 3 - Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hải Dương - Khu 10 đại lộ Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 09 giờ 00 phút ngày 20/6/2015.

- Đảm bảo dự thầu: 40.000.000 đồng Bốn mươi triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút  (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)