Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện

Cục thuế tỉnh Nam Định mời thầu "Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện".

- Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Nam Định.

- Tên gói thầu: Gói thầu Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện cho Chi cục thuế các huyện thuộc Cục thuế tỉnh Nam Định.

- Tên dự án: Dự án mua sắm Máy phát điện dự phòng cho Chi cục thuế các huyện.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức Lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2014 đến trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 8 năm 2014 ( Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC: Cục thuế tỉnh Nam Định - 5 - Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục thuế tỉnh Nam Định - 5 - Trần Thánh Tông - Thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 8 năm 2014.

(eFinance)