Cung cấp và lắp đặt Bàn quầy giao dịch+ca bin, vách ngăn khu giao dịch và làm việc

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ mời thầu "Cung cấp và lắp đặt Bàn quầy giao dịch+ca bin, vách ngăn khu giao dịch và làm việc, bàn ghế, tủ"...

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Bàn quầy giao dịch+ca bin, vách ngăn khu giao dịch và làm việc, bàn ghế, tủ…

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

- Nguồn vốn: Trong nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn đầu tư phát triển ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 26 tháng 10 năm 2015 đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đ­ường Trần Phú - Ph­ường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103846213, fax 02103846213.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2015 tại Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đư­ờng Trần Phú - Phư­ờng Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

(eFinance)