Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk mời thầu Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 12 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại/fax/email: 0500.3856634/ 0500.3852861/ nmtien.dla@gdt.gov.vn.

Mã số thuế: 6000244180.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm tài sản năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk số 12 Lý Thái Tổ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 0500.3856634; Fax: 0500.3852861.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)