Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ trụ sở Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ trụ sở Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ trụ sở Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh.

- Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ trụ sở Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00,ngày 01/8/2014 đến trước 08 giờ 00, ngày 21/8/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 21 tháng 8 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính phát hành.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 ngày 21 tháng  8  năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị,  260 Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)