Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu Hội trường trụ sở mới

Cục Thuế tỉnh Sơn La mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu Hội trường trụ sở mới".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu Hội trường trụ sở mới Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tên dự án: Mua sắm tài sản hiện đại hóa trang thiết bị.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h 00’ ngày 25 tháng 9 năm 2014 đến trước 8h 00’ ngày 01 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng hành chính QTTVAC Cục Thuế tỉnh Sơn La - Điện thoại 022.3584242 – FAX 022.3857204.

- Giá bán 1 bộ HSĐX: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8h00’ ngày 01 tháng 10 năm 2014 tại Phòng hành chính QTTVAC Cục Thuế tỉnh Sơn La.

(eFinance)