Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại trụ sở làm việc

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Quảng Trị mời thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gio Linh, Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Số 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 053.3855283 - Fax:053.3858996.

Mã số thuế: 3200100335.

Đề nghị trang thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Gio Linh, Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên):

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 8 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 08 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: Số 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 053.3855283 - Fax:053.3858996.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) bằng hình thức nộp thư bảo lãnh do một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 00, ngày 08 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 08 giờ 30, ngày 08 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)