Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền trong phòng máy chủ

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền trong phòng máy chủ Chi cục Thuế thành phố Đông Hà và Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền trong phòng máy chủ Chi cục Thuế thành phố Đông Hà và Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh.

- Tên dự án: Chống sét mạng LAN.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 19/10/2015 đến trước 08 giờ 00, ngày 06/11/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, số 260 Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, số 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng) bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính phát hành.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 ngày 06 tháng 11 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, số 260 Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)