Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí - thông gió

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ mời thầu "Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí - thông gió".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí - thông gió.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

- Nguồn vốn: Trong nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn đầu tư phát triển ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 00, ngày 11 tháng 9 năm 2015 đến trước 08 giờ 00, ngày 21 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đ­ường Trần Phú - Ph­ường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103846213, fax 02103846213.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đ­ường Trần Phú - Ph­ường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 21/9/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Bằng số: 200.000.000 đồng VN.

+ Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn.

+ Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hợp pháp tại Việt Nam.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường tầng 4 Nhà làm việc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đường Trần Phú - phư­ờng Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)