Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng máy tính

Cục Thuế thành phố Cần Thơ mời thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng máy tính, camera quan sát, hệ thống âm thanh, hệ thống chống sét công trình xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: (84-710) 3820732; Fax: (84-710) 3823915.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng máy tính, camera quan sát, hệ thống âm thanh, hệ thống chống sét công trình xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng máy tính, camera quan sát, hệ thống âm thanh, hệ thống chống sét công trình.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 01 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế thành phố Cần Thơ Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (84-710) 3820732 - 3823915; Fax: (84-710) 3823915.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng một bộ hồ sơ yêu cầu).

9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (VNĐ) (Hai mươi lăm triệu đồng), hình thức bảo đảm chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2016.

(eFinance)