Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khối nhà Trung tâm dữ liệu

(eFinance Online) - Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Mua sắm tập trung mời thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khối nhà Trung tâm dữ liệu 5 tầng.

  Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Mua sắm tập trung.

  Địa chỉ: Số 28, Phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

  Điện thoại/fax/email: 04.22202828. Fax: 04.62782619.

  Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khối nhà Trung tâm dữ liệu 5 tầng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khối nhà Trung tâm dữ liệu 5 tầng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

  2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Tài chính - Bộ Tài chính.

  3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước, vốn huy động từ các đơn vị trong ngành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2016 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2016.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; Số 28 - Phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (phòng 109):

  - Số điện thoại: 04.22202828 (số máy lẻ 1074 hoặc 1116).

  - Số Fax: 04.62782619.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

  9. Bảo đảm dự thầu: 73.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2016.

  11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)