Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy

Cục Thuế tỉnh Kon Tum mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 28 tháng 10 năm 2015 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2015.

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Kon Tum, số 92 Trần Phú, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 060.3862500; Fax: 060.3862471.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Kon Tum, số 92 Trần Phú, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 17 tháng 11 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc thư bảo đảm của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 11 năm 2015, tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Số 92 Trần Phú, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Cục Thuế tỉnh Kon Tum kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)