Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy khối nhà Trung tâm dữ liệu

(eFinance Online) - Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Mua sắm tập trung - Cục Kế hoạch Tài chính mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy khối nhà Trung tâm dữ liệu 05 tầng".

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Mua sắm tập trung.

Địa chỉ: Số 28, Phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 04.22202828. Fax: 04.62782619.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy khối nhà Trung tâm dữ liệu 05 tầng.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy khối nhà trung tâm dữ liệu 05 tầng.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Tài chính - Bộ Tài chính.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước, vốn huy động từ các đơn vị trong ngành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 5 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; Số 28 - Phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Hiếm, Thành phố Hà Nội (phòng 109).

Số điện thoại: 04.22202828. Số Fax: 04.62782619.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng), bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00 phút, ngày 9 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 30, ngày 9 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)