Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí Chi cục Thuế các huyện Chợ Mới, Na Rì, Ba Bể.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 02813 871 629;  Fax 02813 878 954.

Đề nghị Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí Chi cục Thuế các huyện Chợ Mới, Na Rì, Ba Bể.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí Chi cục Thuế các huyện Chợ Mới, Na Rì, Ba Bể.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên năm 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2016 đến trước 08 giờ 40 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị- Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02813 871 629. Fax: 02813 878 954.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 40 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)