Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ.

- Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ.

- Nguồn vốn: Vốn của Ngành Thuế cấp theo dự toán năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 07 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2015 đến 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 113, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 07113.582404; Fax: 07113.582488.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2015. 

(eFinance)