Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 300kVA

(eFinance Online) - Cục Thuế thành phố Cần Thơ mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 300kVA.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: (84-710) 3820732; Fax: (84-710) 3823915.

Đề nghị Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 300kVA.

  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 09 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế thành phố Cần Thơ Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (84-710) 3820732 - 3823915; Fax: (84-710) 3823915.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng một bộ hồ sơ mời thầu).

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (VNĐ) (Mười lăm triệu đồng), hình thức bảo đảm chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2016.

(eFinance)