Cung cấp và lắp đặt thang máy

Cục Thuế tỉnh Hà Nam mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thang máy".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của Ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 18 tháng 08 năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 28 tháng 08 năm 2015 trong giờ hành chính.

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

- Địa chỉ: Số 7 - Đường Trần Phú - Phường Quang Trung - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 03513.852.941; Fax: 03513.852.350.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 28 tháng 08 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 28 tháng 08 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)