Cung cấp và lắp đặt thang máy tải người và thang máy tải tiền

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thang máy tải người và thang máy tải tiền".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy tải người và thang máy tải tiền.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

- Nguồn vốn: Trong nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn đầu tư phát triển ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 11 tháng 6 năm 2015 đến ngày 18 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đ­ường Trần Phú - Ph­ường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103846213, fax 02103846213.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2015 tại Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đư­ờng Trần Phú - Phư­ờng Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

(eFinance)