Cung cấp và lắp đặt thang máy trụ sở Chi cục Thuế quận Đồ Sơn

Cục Thuế thành phố Hải Phòng mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thang máy trụ sở Chi cục Thuế quận Đồ Sơn".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy trụ sở Chi cục Thuế quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 07h30 ngày 06 tháng 7 năm 2015 đến trước 09 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất: Tại cơ sở 2 Cục Thuế thành phố Hải Phòng, số 26 Điện Biên Phủ - Hải Phòng; Điện thoại: 0313.836669.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng Việt Nam).

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 09 giờ 00, ngày 16 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng Việt Nam).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)