Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học cho KBNN

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học cho KBNN Kỳ Anh và KBNN thị xã Kỳ Anh”.

1. Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học cho KBNN Kỳ Anh và KBNN thị xã Kỳ Anh”.

2. Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp năm 2015.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu trong nước).

Kế hoạch triển khai thực hiện:

1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: Đăng Thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính 01 kỳ vào ngày 20/8/2015.

- Bán hồ sơ yêu cầu với đơn giá 500.000 đồng/01 bộ từ 8h00 ngày 25/8/2015 đến trước 9h00 ngày 31/8/2015.

- Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 9h00 ngày 31/8/2015.

- Đóng thầu: 9h00 ngày 31/8/2015.

- Mở thầu: 9h30 ngày 31/8/2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng Hành chính quản trị (Tầng 2) trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh - số 177 Đường Xuân Diệu - TP Hà Tĩnh.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Hành chính quản trị (Tầng 2) trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh - số 177 Đường Xuân Diệu - TP Hà Tĩnh. Điện thoại: 039.3777808; Fax: 039 3855564.

(eFinance)