Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh và các Chi cục Thuế trực thuộc

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh và các Chi cục Thuế trực thuộc.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh và các Chi cục Thuế trực thuộc.

- Nguồn vốn: Nguồn mua sắm không thường xuyên năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 7 năm 2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ( Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ). Địa chỉ: Số 179 - đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại: 039.3857028- 039. 3856692, Fax: 039.3851803 (Các nhà thầu phải xuất trình hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Giấy giới thiệu của nhà thầu và chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến mua hồ sơ mời thầu).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành Chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, Số 179 - đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 8 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 28.500.000 đồng (Hai mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng), đồng tiền Việt Nam (hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 8 năm 2014.

Cục Thuế Hà Tĩnh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lẽ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)