Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất trụ sở làm việc mới Văn phòng Cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Long An mời thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất trụ sở làm việc mới Văn phòng Cục Thuế".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Long An.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất trụ sở làm việc mới Văn phòng Cục Thuế.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị nội thất trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Long An.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước không sơ tuyển.

- Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ 00, ngày  03  tháng 9 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 15 tháng 9  năm 2015 trong giờ hành chính.

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Long An, số 36 đường Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 072 3823 662. 

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẳn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Long An, số 36 đường Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẳn) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 9 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Long An.

Cục Thuế tỉnh Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)