Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu mời thầu "Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải".

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Tên gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải cho Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ  09 giờ  00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 043.8722634.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ  00 phút, ngày  29 tháng 06 năm 2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 06 năm 2015, tại Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)